Μετεωρολογικοί σταθμοί μέτρησης Αιολικού Δυναμικού Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Μετεωρολογικά - Κλιματολογικά Μετεωρολογικοί σταθμοί μέτρησης Αιολικού Δυναμικού

Κατηγορίες


Πρόκειται για σταθμούς υψηλής ακρίβειας για την μέτρηση και καταγραφή του αιολικού δυναμικού
Οι μετρήσεις αυτών των σταθμών αποτε λούν την βάση για την δημιουργία Αιολικών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι σταθμοί αποτελούνται από τα παρακάτω τμήματα :

Ιστός

Τα τυποποιημένα ύψη ιστών είναι 10m, 20m, 30m, 40m

Καταγραφικό

Πρόκειται για ειδικά καταγραφικά τα οποία πλέον της μέσης ταχύτητας ανέμου, κατα γράφουν, την ελάχιστη, μέγιστη ταχύτητα και την σταθερή απόκλιση των τιμών.

Αισθητήρια

Λόγω της υψηλής σπουδαιότητας των με τρήσεων, χρησιμοποιούνται, μόνο first class αισθητήρια. Οι μετρήσεις λαμβάνονται συ νήθως σε profile ανά 10 μέτρα

Τροφοδοσία – επικοινωνία

Η τροφοδοσία των σταθμών βασίζεται απο κλειστικά σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Η επικοινωνία για την μεταφορά των μετρήσε ων στηρίζεται σε γραμμές μεταφοράς data, κινητής τηλεφωνίας
Σήμανση:
Λόγω του μεγάλου ύψους των σταθμών, οι ιστοί είναι βαμμένοι με εναλλαγή άσπρου κόκκινου χρώματος, ενώ στη κορυφή τους έχουν φανό σήμανσης.

Η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει και υπο στηρίζει πάνω από 200 σταθμούς μέτρησης αιολικού δυναμικού