Κατηγορίες


Συστήματα παρακολούθησης ανταλλαγής αερίων σε φυτά και καρπούς


Μύλοι άλεσης φυτικών ιστών

 

Αισθητήρες μέτρησης συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα

 

Φορητά και εργαστηριακά διαθλασίμετρα

Θάλαμοι ανάπτυξης φυτών, ελεγχόμενων συνθηκών 

 

Συστήματα δοκιμών ψεκασμών

 

Συστήματα παρατήρησης ριζικών συστημάτων στο πεδίο μέσω κάμερας

Πλήρης συστήματα μέτρησης και καταγραφής PAR